Expense Calculator โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆ

ในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดทำให้ผู้คนต่างต้องรัดเข็มขัดเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นนี้ทำให้การใช้เงินอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งนัก ดังนั้นการทำบัญชีรับจ่ายในชีวิตประจำวันหรือประจำครัวเรือนจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำในภาวะเช่นนี้ แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าบางคนอาจจะอยากทำแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ตรงไหน และไม่รู้ว่าควรจะทำตารางหรือรูปแบบหน้าตาของบัญชีอย่างไร บางคนพอพูดถึงบัญชีปุ๊บเป็นอันต้องส่ายหน้าเพราะคิดว่าต้องยุ่งยากวุ่นวาย แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลครับเพราะในวันนี้ผมมีโปรแกรมช่วยในการบันทึกรายจ่ายมาฝากกันเพื่อคำนวณว่าในเดือนหนึ่งๆ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราจ่ายอะไรไปบ้างกับโปรแกรม Expense Calculator ครับ โปรแกรม Expense Calculator หรือถ้าแปลตรงตัวก็หมายความว่าโปรแกรมคิดคำนวณรายจ่ายตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ขนาดเล็กที่ใช้งานได้ดีตรงจุดครับเพราะเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมจะทำการให้เราบันทึกรายจ่ายต่างๆ ของเราที่ต้องการจ่ายรวมไปถึงรายละเอียดการจ่ายเงินนั้นๆ ซึ่งเมื่อเราเรียกรายงานออกมาดู จะพบกับรายละเอียดการจ่ายเงินต่างๆ ว่าจ่ายให้ใคร ค่าอะไร เป็นเงินเท่าไหร่ รวมทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อเราทราบค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเราก็สามารถมาวางแผนการจัดการด้านการเงินได้ครับ

รายละเอียดโปรแกรม

A desktop application which can be used to calculate and maintain routine expenses. It is specially designed for the special accountant who used to maintain daily routine expenses record in a group of 4 to 6 people.
Expense Calculator have these functionalities You can add candidates into the application (Maximum number of candidates is 6). You can remove candidates from the application. You can feed daily expenses spent by the candidates. You can transfer cash amount from one candidate to another candidate. You can revert last 5 transactions. You can generate Due Amount Report. You can generate Total Expense Report. You can export Due Amount Report and Total Expense Report in .csv format. You can change your password. You can specify alert amount, if for any candidate due amount exceeds the alert amount, there will be a alert message. You can restore database in case of an application failure. You can invoke windows calculator from application. You can get Payee, Payers and Amount details for Due Amount

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.11 MB
: freeware
: utilities-software

Screen Shot