Finance Explorer มาสำรวจและเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินกันเถอะ

เคยลองสังเกตกันบ้างไหมว่าเงินเดือนหรือรายรับที่เราได้มาและต้องจ่ายออกไปนั้นทำไมบางครั้งถึงไม่เหลือเงินไว้ให้เก็บสะสมเลยหรือบางทีก็เกินกว่ารายรับที่ได้มา นั่นก็เพราะว่าเราไม่มีการจัดการด้านการเงินรับจ่ายที่ดีพอ อาจจะด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือมองว่าเรื่องตัวเลขบัญชีเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเราจึงมีโปรแกรมดีๆ ตัวหนึ่งมาให้ได้ใช้งานเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพการเงินของเราเพื่อให้เรารู้ว่าเงินที่ได้มานั้นต้องใช้จ่ายไปกับอะไร หรือใช้จ่ายไปส่วนใดบ้างทำให้เราสามารถวางแผนการใช้เงินได้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้คือโปรแกรม Finance Explorer นั่นเอง สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows เป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อเห็นเจ้าโปรแกรม Finance Explorer นี้ต้องเรียกว่า “หวานหมู” สำหรับการใช้งานเพราะหน้าตาของโปรแกรมจะเหมือนกับ Windows Explorer ของระบบปฏิบัติการ Windows ไม่มีผิดเพี้ยน เมื่อเราเรียกโปรแกรมขึ้นมาแล้วโปรแกรมจะแสดงเมนูหลักจำนวน 5 เมนูให้เราได้เห็นในรูปแบบของ tree folder (รูปแบบต้นไม้) ได้แก่ เมนูงบประมาณ เมนูธนาคาร เมนูเงินสด เมนูบัตรเครดิต เมนูการลงทุน และเมนูการกู้ยืม ซึ่งเราสามารถใส่รายละเอียดและแก้ไขข้อมูลต่างๆให้ตรงตามหมวดที่ให้มา อีกทั้งเรายังสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่หลักที่เราต้องการได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อเราใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ให้เราดูว่ามีเงินเท่าไหร่ ลงทุนเท่าไหร่ เป็นหนี้เท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลให้เราตัดสินใจจัดการการเงินของเราต่อไปครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Personal finance software compatible with Microsoft Money and Quicken downloads so you can import your transactions from almost any bank (supports: OFX, QIF and OFC formats). No need to manually enter them. Includes an intuitive budget. Handles and unlimited number of accounts including checking, saving, investment, cash, credit card and loan. Monthly view of transactions as well as net worth view. Download stock quotes from the web. Online tutorial and to top it all off, a very user friendly Windows Explorer style interface. Other features include printing and export.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 570.22 KB
: freeware
: utilities-software

Screen Shot