โปรแกรม Internet Cleaner 3.7 สำหรับทำความสะอาดเครื่อง กำจัดไฟล์ขยะ แคชไฟล์ต่าง ๆ

Internet Cleaner อีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นโปรแกรมสำหรับทำความสะอาดเครื่อง กำจัดไฟล์ขยะ แคชไฟล์ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองพื้นที่ทรพยากรเครื่องโดยเปล่า ประโยชน์ เคลียร์ History ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเล่นอินเทอร์ ใครเล่นเน็ตบ่อย ๆ อยากทำความสะอาดไฟล์ตกค้างจากการเล่นเน็ตลองโปรแกรมนี้ดูกันได้นะครับ...

รายละเอียดโปรแกรม

Internet Cleaner
Securely erase all traces of your Internet and computer activity

Extremely easy to use software with premium security features.
Free-up space on your drive and maintain privacy.
Remove all unwanted history tracks,
including the lists of recently visited sites,
viewed pictures and videos.

Information about every website you visit, every word you search in Google, every file you download, every email and message you send is stored on your computer and recorded in hidden Windows locations.

Internet Cleaner is an award-winning privacy protection and hard drive clean-up utility that helps you secure delete all traces of your online and offline activity and free up some space on your hard drive by removing thousands of unnecessary files. Internet Cleaner can permanently erase history of visited websites, clear browser temporary files and eliminate all other records of your Internet activity kept by various programs each time you surf the Web.

Key Features

Delete Browsing History
Internet Cleaner allows to clear all traces of your browser activity. This privacy tool permanently deletes Internet history information, erases the browser address bar history, cleans the browser cache, removes all temporary Internet files, cookies, and more. It supports all recent versions of the most popular Web Browsers: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, AOL, Flock, MSN, Netscape Navigator, Maxthon, etc.

Erase Search History

Maybe you have noticed that when you type a search term into Google or another website, a list of previous searches are displayed. These searches saved by your Web browser in a hidden area. To completely delete your search history, you need special software like Internet Cleaner. It permanently erases all of your searches not only in the most popular browsers but also in many third-party applications, including file sharing programs (such as Limewire and BearShare).

Clear Windows® History

Internet Cleaner can also clear all traces of your offline activity by erasing the Windows Start menu history, the information about files and computers you searched for, the list of recently opened documents and applications, the Run history, the lists of recent documents in various applications (Microsoft Office, Windows Media Player, Notepad, etc.). Internet Cleaner can help you free up your hard drive space by removing useless files (such as Scandisk file fragments) and shredding the Recycle Bin. You can also specify the files that must be deleted each time you run Internet Cleaner. The program features the ability to load on Windows startup and can work in the hidden mode automatically performing the clean-up at the specified time intervals.

Clear Traces of 100+ Third Party Applications

Internet Cleaner can secure delete history traces of many popular applications such as email (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora, etc.), messenger (AOL Instant Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, Camfrog, etc.), news, player (iTunes, WinAmp, Real Player, VLC Player, etc.) and file sharing (BearShare, LimeWire, Ares, BitComet, Azureus, uTorrent, eMule, etc.) programs.
Department of Defence Logo

Permanent Deletion

Internet Cleaner implements the Department of Defense clearing and sanitizing standard DOD 5220.22-M, which gives you confidence that once deleted with Internet Cleaner, your file data is gone forever and can not be recovered.

Wipe Previously "Deleted" Files

When you delete data or even format a drive, there is always a chance to recover deleted files using system recovery software. Both methods basically only remove the information the hard drive needs to find the data, not the data itself. Your personal banking data, deleted emails, private documents and photos can be recovered easily and used against you. Internet Cleaner wipes free space on the selected drive, ensuring complete data destruction, while leaving existing files intact.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.55 MB
: Shareware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd