Zamzom control โปรแกรมควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์

Zamzom control (parental control) : โปรแกรมที่ใช้ควบคุม การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็กๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ในโลกอินเตอร์เน็ตนั้นเข้าถึงยาก ซึ่งหากจะให้คอยดูตลอดเวลา ก็เป็นไปไม่ได้ โปรแกรม Zamzom control จึงช่วยควบคุมและตรวจสอบการใช้งานว่าเป็นอย่างไร เข้าเว็บไซต์ไหนมาบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงให้เด็ก เข้าใช้งานที่ไม่เหมาะสมได้

รายละเอียดโปรแกรม

English Description : Zamzom control is design to give you the opportunity to protect you and your computer from unnecessary use.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 0.721 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • thaiware